Izjava o odricanju od odgovornosti

Sadržaj ove e-poruke je poverljiv. Pod pojmom sadržaja e poruke smatraju se i tekst i sva dokumenta u prilogu. Ova e-poruka je namenjena pojedincu ili pravnom licu kome su upućeni. Ukoliko ste primili ovu e-poruku greškom, molimo Vas da nas odmah obavestite putem e-poruke na adresu office@jadran-bg.rs i izbrišete ovu e-poruku svih Vaših uređaja. Informacije u ovoj e-poruci su veoma osetljive i namenjene su određenom primaocu i sadrže poverljive informacije. Ova e-poruka ne sme da se distribuira niti kopira. Otkrivanje, kopiranje, distribuiranje ili preduzimanje bilo kakve radnje oslanjanja na sadržaj e-poruke strogo je zabranjeno. Smatrajte sebe obaveštenim.

Skrećemo pažnju na to da ova e-poruka može sadržati računarske viruse koji mogu zaraziti Vaš računar. Primalac ove poruke e-pošte treba da skenira ovu e-poruku i sve njene priloge, ukoliko ih ima. JADRAN DOO BEOGRAD ne preuzima nikakvu odgovornost za bilo kakvu štetu prouzrokovanu virusom koji se prenosi putem ove e-poruke. E-poruke se mogu presresti, izgubiti, uništiti, oštetiti, sadržavati viruse ili stići kasno ili nepotpuno. Zbog toga se ne može garantovati da je dopisivanje putem e-poruka zaštićeno ili bez grešaka, te ne prihvatamo odgovornost za bilo kakve greške ili propuste u sadržaju ove poruke koje nastaju kao rezultat prenosa e-poruke.

Stavovi i mišljenja predstavljeni u sadržaju ove e-poruke su isključivo stavovi autora e-pošte. Oni ne predstavljaju nužno stavove kompanije JADRAN DOO BEOGRAD. Našim zaposlenima je izričito zabranjeno da krše ili da odobravaju bilo kakvo kršenje autorskih prava ili bilo kog drugog zakonskog prava putem e-mail komunikacije, kao i da ovim ili bilo kojim drugim putem vređaju i diskriminišu druga lica, te Vas ljubazno molimo da nas odmah obavestite o ovakvim događajima. Skrećemo pažnju na to da JADRAN DOO BEOGRAD neće prihvatiti nikakvu odgovornost u vezi sa takvom komunikacijom. Ako nastane bilo kakva šteta ili druga odgovornost, zaposleni je onaj koji će biti lično odgovoran.

JADRAN DOO BEOGRAD ne može biti odgovoran za sadržaj ove e-poruke, niti može biti odgovoran za posledice preduzetih radnji na osnovu informacija koje smo naveli u ovoj poruci. Prihvatamo odgovornost samo ako smo naknadno pismenim putem potvrdili informacije pronađene u e-poruci. Uverite se da ste zaista predviđeni primalac ove poruke e-poruke. Ukoliko niste, obratite pažnju da je otkrivanje, kopiranje, distribucija ili preduzimanje bilo kakvih radnji u skladu sa sadržajem ovih podataka strogo zabranjeno.

Imajte na umu da nijedan zaposleni nije ovlašćen da zaključi bilo koji pravno obavezujući sporazum u ime JADRAN DOO BEOGRAD sa trećom stranom putem e-poruke. To se može uraditi samo ukoliko zaposleni ima posebno pnomoćje izdato od strane direktora kompanije za taj kokretan slučaj.

JADRAN DOO BEOGRAD

Email disclaimer

The entire content of this email is confidential. This also applies to any files attached to it. This email is intended for an individual or entity to whom they are addressed. If you have received this e-mail in error, please notify us immediately by e-mail to office@jadran-bg.rs and delete this e-mail from your Internet device.The information in this email is very sensitive, and it is intended for the specific addressee. This email should not be distributed or copied. Disclosing, copying, distributing, or taking any action in reliance to the email content is strictly prohibited. Consider yourself notified.

The email can contain computer viruses that may infect your computer. The recipient of this email should scan this email and all of its attachments, if there are any. JADRAN DOO BEOGRAD will accept no liability for any damage caused by any virus transmitted via this email. Emails can be intercepted, lost, destroyed, corrupted, contain viruses, or arrive late or incomplete. This is why email correspondence cannot be guaranteed to be secured or error free. This is why the sender does not accept liability for any errors or omissions in the contents of this message, which arise as a result of the email transmission.

Views and opinions presented in the content of this email are solely those of the email author. They don’t necessarily represent those of JADRAN DOO BEOGRAD. Our employees are explicitly required not to infringe or authorize any infringement of copyright or any other legal right by email communication, as well not to make insulting and discriminating statements, and we kindly ask you to inform us immediately of such events.Please be informed that JADRAN DOO BEOGRAD will not accept any liability in respect to such communication. If there is any damage or other liability arising, the employee is the one who will be personally liable

JADRAN DOO BEOGRAD cannot be held responsible for the content of this email, nor can it be responsible for the consequences of the actions taken based on the information we have provided in this mail. We accept liability only if we have subsequently confirmed the information found in email in writing. Please make sure that you are the intended recipient of this email. If you are not, please notice that disclosing, copying, distributing, or taking any action in reliance to the contents of this information is strictly prohibited.

Please be informed that no employee is authorized to conclude any legally binding agreement on behalf of JADRAN DOO BEOGRAD with the 3rd party via email. This can be only done if the employee has a confirmation explicitly written by the Company Director for that specific occasion.

JADRAN DOO BEOGRAD