Image Alt

Karijera

Jadran

AKTUELNI OGLASI ZA POSAO

GRAĐEVINSKI INŽENJER ZA NISKOGRADNJU

GLAVNE ODGOVORNOSTI I ZADUŽENJA:

 • Organizacija i rukovođenje izvođenja radova na objektima niskogradnje (trotoari, putevi, šahtovi, trase, instalacioni kanali, instalacija javne rasvete i dr.)
 • Obračun građevinskih knjiga i građevinskih dnevnika
 • Praćenje i kontrola ostale dokumentacije neophodne za izvođenje radova
 • Praćenje dinamičkog plana izvođenja radova
 • Kontakt sa nadzorima i projektantima
 • Praćenje ispunjenosti propisanih pravila o merama bezbednosti i zdravlja na radu
 • Izveštavanje o svim aktivnostima i rezultatima

POTREBNI USLOVI:

 • Stručna sprema – VII stepen građevinske struke
 • Najmanje 5 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima (samostalno vođenje objekata)
 • Aktivan vozač – B kategorija
 • Rad na računaru – MS Office
 • Razvijene veštine planiranja, organizovanja i upravljanja timom
 • Samostalnost i profesionalnost u radu

INŽENJER ZA UGOVARANJE I PRIPREMU

OPIS POSLA:

 • Prikupljanje i analiza parametara u procesu izrade ponude
 • Izrada ponuda za različite građevinske radove kao preduslov ugovaranja projekta, a na osnovu ulaznih parametara
 • Izrada svih vrsta kalkulacija prema standardima i normativima
 • Analiza ulaznih i izlaznih parametara, odnosno cena i troškova po pozicijama predviđenih radova
 • Prikupljanje, obrada, analiza i rangiranje ponuda kooperanata i podizvođača
 • Praćenje i kontrolisanje troškova realizacije ugovorenih projekata
 • Ažurno dokumentovanje poslovanja i redovno izveštavanje o stepenu pripremljenosti ponuda i eventualnim problemima u radu
 • Izrada dnevnih, mesečnih, kvartalnih i godišnjih izveštaja za potrebe praćenja rezultata poslovanja

USLOVI:

 • IV stepen stručne spreme – tehničke ili druge struke
 • Minimum tri godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima
 • Poznavanje zakona o planiranju i izgradnji
 • Sposobnost samostalnog i timskog rada
 • Aktivan vozač – B kategorija
 • Poznavanje rada na računaru (Office paket, AutoCad, MS-Project)

MAŠINSKI INŽENJER – TEHNIČAR

OPIS POSLA:

 • Kontrola podizvođača i kvaliteta izvedenih radova
 • Koordinacija svih mašinskih radova na gradilištu
 • Prikupljanje ponuda, izbor podizvođača i ugovaranje radova sa podizvođačima
 • Komunikacija sa Investitorom i Stručnim nadzorom
 • Pregled tehničke dokumentacije i optimizacija tehničkih rešenja u saradnji sa Projekt menadžerom mašinskih radova
 • Unošenje informacija u program Microsoft Dynamics NAV
 • Učešće u izradi operativnih planova za radove na projektu
 • Izrada plana angažovanja potrebnih resursa
 • Izrada plana nabavke;
 • Praćenje dinamike izvođenja radova
 • Organizacija i koordinacija saradnje sa partnerima u realizaciji projekta
 • Izrada privremenih i okončane situacije za izvedene radove na objektu
 • Kontrola kvaliteta izvršenih radova, materijala koji se ugrađuje, rada i discipline na gradilištu
 • Rešavanje žalbi i reklamacija od strane Investitora ili Stručnog nadzora na projektu
 • Prikupljanje sertifikata, izjava o usaglašenosti, raznih zapisnika i druge dokumentacije neophodne za formiranje knjige o atestno tehničkoj dokumentaciji za ugrađeni materijal i opremu
 • Evidencija, unošenje izmena i učešće u izradi PIO (projekat izvedenog objekta)
 • Primena mera BZR i PPZ na radu na gradilištu

USLOVI:

 • VII stepen mašinske struke
 • Najmanje 3-5 godina radnog iskustva na istim ili sličnim pozicijama
 • Aktivan vozač
 • Razvijene veštine planiranja i organizovanja
 • Samostalnost i profesionalnost u radu

DIPLOMIRANI GRAĐEVINSKI INŽENJER

OPIS POSLA:

 • Praćenje kompletnih procesa i aktivnosti na projektima
 • Detaljno upoznavanje sa ugovorom i dostavljenim projektom za određeno gradilište
 • Komunikacija sa investitorima i nadzornim organima
 • Briga o obezbeđenju gradilišta svim potrebnim resursima (radnom snagom, materijalom, mehanizacijom…)
 • Organizacija, praćenje i kontrola rada podizvođača
 • Ispunjenje svih zahteva ugovora po pitanju troškova, rokova, kvaliteta i bezbednosti
 • Timski rad, saradnja sa izvršiocima u ostalim sektorima u preduzeću
 • Izveštavanje nadređenih o svim aktivnostima i rezultatima
 • Sprovođenje mera BZR prema svim učesnicima na projektu

USLOVI:

 • Stručna sprema – VI ili VII stepen građevinske struke
 • Najmanje pet godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima (samostalno vođenje objekata)
 • Aktivan vozač
 • Rad na računaru – MS Office
 • Razvijene veštine planiranja, organizovanja i upravljanja timom
 • Samostalnost i profesionalnost u radu

Prijava na oglas za posao

Uvek smo u potrazi za kvalitetnim kadrovima. Ukoliko ste ambiciozni, vredni i okrenuti timskom radu, prijavite se i postanite deo našeg uspešnog tima.
Mi pružamo šansu da radite u kompaniji sa tradicijom dugom 73 godine u kojoj vlada porodična atmosfera i u kojoj se trud i rezultati cene.

  Ime i prezime *

  Email adresa *

  Broj telefona *

  Adresa *

  Pozicija *

  Očekivana primanja *

  CV (biografija) *

  Izjava *

  Saglasna/Saglasan sam da se napred navedeni podaci prikupljaju, obrađuju i čuvaju isključivo zbog potreba mog eventualnog zaposlenja, odnosno radnog angažovanja od strane Jadran doo Beograd sa sedištem u ulici Anrija Žamea 4 u Beogradu, matični broj 07032358, u trajanju od tri godine od dana konkurisanja, kao i da me Jadran d.o.o. Beograd može kontaktirati ukoliko se u ovom periodu pojavi slična ili ista pozicija.

  Upoznat/a sam sa pravima na pristup, ispravku ili brisanje mojih podataka o ličnosti, pravu na ograničenje obrade, pravu na informaciju o roku obrade, pravu na prigovor, pravu na prenosivost podataka, pravu na opoziv ovog pristanka, pravima u vezi sa automatizovanim donošenjem odluka, uključujući i profilisanje i konačno o pravu da podnesem pritužbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, kao i to da se ovi podaci smatraju Poverljivim-Poslovna tajna, a prikupljaju se na osnovu člana 12. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti i ovog Pristanka.

  * obavezno polje