Image Alt

Revitalizacija fasada

Jadran

Specijalisti smo za „vraćanje u život“ građevina koje su izgubile prvobitnu funkciju i koje nisu odolele zubu vremena. Revitalizacija se prvenstveno primenjuje na objektima čija je namena u savremenim uslovima prevaziđena i čije korišćenje više nije u skladu savremenim životnim potrebama, standardima i normama. Osim toga, imamo višedecenijsko iskustvo u sanacijama i rekonstrukcijama objekata koji spadaju u kulturna dobra.

Prethodnih decenija radili smo na više desetina takvih objekata među kojima su: Kraljeva vila u Oplencu, objekti na Kalemegdanskoj tvrđavi, Malo stepeniše, Česma Mehmed-paše Sokolovića, Turbe Damat Ali-paše, kao i na fasadama Univerzitetske biblioteke „Svetozar Marković“, brojnim starim stambenim objektima u istorijskom jezgru Kosančićevog venca…

Osnovni ciljevi revitalizacije uključene u sistem zaštite nepokretnih kulturnih dobara su:
  • Očuvanje pojedinačnih građevina, prostornih celina i ambijenata iz prošlosti uključivanjem u savremene funkcije radi fizičke zaštite i stvaranja uslova za aktivnu ulogu u savremenom društvenom, kulturnom i ekonomskom razvoju i humanizaciji okruženja.
  • Obezbeđenje potrebnih higijenskih i zdravstvenih uslova za život u spomenicima kulture i prostornim kulturno-istorijskim celinama i ambijentima i njihovo korišćenje u skladu sa savremenim standardima, normama i potrebama stanovništva.
  • Preuređivanje spomenika kulture za stare i nove namene u granicama i na način kojim bi se obezbedilo očuvanje prirode, karaktera, značaja i vrednosti građevina i prostornih celina.

Primer revitalizacije: Zgrada starog Generalštaba u Beogradu

Revitalizacija kulturnih dobara obuhvata sledeće faze rada:
  • Projektovanje

U poslovima revitalizacije fasada program se utvrđuje prema postojećem objektu koji je kulturno dobro, zbog čega se projektno rešenje mora usklađivati sa karakterom i vrednostima građevine.

  • Izrada projektne dokumentacije

Vrši se prema postupku koji je predviđen za izradu investicione tehničke dokumentacije, ali i uslovima koji proizilaze iz Zakona o zaštiti kulturnih dobara.

  • Izvođenje radova (malterisanje, zanatski radovi, bojenje fasade i ostali radovi…)
  • Rekonstrukcija fasadne plastike i ornamentike

U okviru naše modelarske radionice obavlja se postupak rekonstrukcije fasadne plastike koji se sastoji od uzimanja otiska, vajarske rekonstrukcije modela, izrade kalupa, livenja i implementacije finalnih elemenata. Kombinacijom tradicionalnih i savremenih tehnika i materijala, radionica postiže zahtevane rezultate kvalitetne i dugotrajne fasadne plastike.

REFERENCE

Reference