Image Alt

Protivpožarna zaštita

Jadran

Osim antikorozivne zaštite, naša kompanija se bavi i nanošenjem protivpožarnih sistema zaštite.

Ovaj vid zaštite čeličnih i drvenih konstrukcija ima za cilj da izoluje noseću konstrukciju u određenom vremenskom periodu od negativnog dejstva visoke temperature i pojave deformacija usled kojih dolazi do urušavanja objekta.

Protivpožarnu zaštitu takođe nanosimo i na kablovske regale i vodove. Savremeni PP sistemi imaju moć ekspandiranja usled dejstva visoke temperature i na taj način se stvara izolacioni sloj koji štiti konkretan objekat u određenom vremenskom intervalu, da bi se izvršila bezbedna evakuacija ljudstva iz zone zahvaćene požarom. Debljine zaštitnih slojeva protivpožarnih sistema dobijaju se iz projektnog proračuna i zavise od poprečnih preseka elemenata čelične konstrukcije koji se štite, tipa gorenja (celulozno ili ugljovodonično) i vremenskog perioda za koji konstrukcija mora da izdrži temperaturni režim izazvan nekontrolisanim gorenjem, bez deformacija na čeliku. Cilj ove zaštite je da se obezbedi minimalno potrebno vreme za evakuaciju ljudstva iz požarom ugroženog objekta, pre početka njegovog urušavanja. Kod ugljovodoničnog tipa gorenja, za razliku od celuloznog, mnogo brže se dostiže i prevazilazi kritična temperatura za deformaciju čelika od 500⁰C, pa se za ovakav vid gorenja projektuju specijalni PP materijali sa debeloslojnom izolacijom koja se armira specijalnom negorivom mrežicom kako bi se zaštitni PP materijal zadržao na površini čelika u što dužem vremenu i štitio ga od dejstva ekstremnih temperatura.

Protivpožarna zaštita čelika

Za razliku od antikorozivnih sistema zaštite gde se ista debljina prevlake nanosi na sve površine, kod protivpožarne zaštite čelika debljina sloja direktno zavisi od tipa profila, odnosno od njegovog poprečnog preseka. Neki materijali imaju dvojnu ulogu i antikorozivnu (barijernu) i protivpožarnu, mada se uglavnom u praksi nanosi jedan puni sloj antikorozivnog temeljnog premaza i više slojeva PP zaštite u zavisnosti od njegove projektovane debljine. Temeljni premaz koji se koristi u sistemu PP zaštite mora biti ispitan od strane proizvođača materijala zajedno sa zaštitnim PP materijalom.